Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської міської ради

від 27 січня 2015 року № 3935

п р о г р а м а

економічного і соціального розвитку

галузі охорони здоров’я м.Кіровограда

на 2015 рік

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м.Кіровограда на 2015 рік (далі — Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України та Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові міста Кіровограда, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.

Характеристика сучасного стану галузі охорони здоров’я

Медичну допомогу населенню міста надають 13 закладів охорони здоров’я (2поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки, 2 центра первинної медико-санітарної допомоги), в яких працює 2918 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 616, середніх медичних працівників – 1604, молодших медичних працівників – 712.

Ліжковий фонд закладів на кінець 2014року складає 1105 ліжок.

Укомплектованість лікарськими кадрами по місту Кіровограду останні п’ять років залишається недостатньо стабільною та у 2014 році складала 79,1 %, тому однією з провідних проблем у галузі залишається дефіцит лікарів, особливо лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Незадовільний стан здоров’я населення характеризується низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб.

Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст населення: кількість новонароджених у місті Кіровограді практично стабільна або незначне зростання, але кількість померлих осіб щороку переважає.

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, хронічних обструктивних хвороб легень, цукрового діабету та рівнів первинної інвалідності дитячого та дорослого населення працездатного віку.

Серед хвороб населення міста Кіровограда у 2014 році перше місце займають хвороби системи кровообігу – 33,8 %, на другому місці є хвороби органів дихання – 20,4 %, на третьому – хвороби органів травлення – 9,7 %.

За останні п’ять років показники захворюваності населення міста на злоякісні новоутворення вищі за показники по області.

Зростання поширеності хвороб та захворюваності серед населення міста призводить до стабільно високих показників первинної інвалідності. Так, рівень первинної інвалідності дитячого населення міста Кіровограда протягом останніх п’яти років зростав та перевищує середньообласний, стабільно високий показник первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення (9 місяців 2014 року – 41,33)

Щороку протягом останніх років збільшувались видатки на фінансування галузі, з 84,3 млн. грн. у 2008 році до 152,3 млн. грн у 2014році, але, з урахуванням підвищення цін та тарифів, коштів для забезпечення повної потреби закладів не вистачає.

Головні проблеми:

1.Погіршення загального стану здоров’я населення міста.

2.Низька якість системних профілактичних медичних оглядів населення міста, як наслідок — виявлення хвороб на пізніх стадіях.

3.Відсутність у лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста повноцінної служби для догляду та підтримки паліативних хворих.

4.Недостатній рівень кадрового забезпечення лікарями первинної ланки надання медичної допомоги.

5.Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста, в тому числі необхідним лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.

6.Незадовільний санітарно-технічний стан будівель лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

7.Недостатній рівень пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я комунальної власності міста.

8.Низький рівень забезпеченості комп’ютерною технікою, сертифікованими програмними продуктами.

 

Мета Програми у галузі охорони здоров’я

Метою програми розвитку галузі охорони здоров`я міста Кіровограда на 2015 рік є профілактика та раннє виявлення захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і, як наслідок, збереження та зміцнення здоров'я населення міста Кіровограда, зниження смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

 

Пріоритети розвитку галузі на 2015 рік:

Продовження проведення системних профілактичних медичних оглядів виїзними лікарсько-консультативними бригадами та забезпечення загальної диспансеризації населення.

1. Відкриття повноцінного відділення паліативного лікування на базі

комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Кіровограда».

2. Проведення капітальних та поточних ремонтів лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста.

3. Забезпечення санітарним автотранспортом лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста.

4. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним

діагностичним обладнанням.

5. Забезпечення житлом медичних працівників з метою підвищення

якості кадрового забезпечення.

6. Створення електронного реєстру пацієнтів.

Шляхи розв’язання головних проблем

1. Забезпечення своєчасного виявлення серед населення міста хвороб на ранніх стадіях розвитку.

2. Проведення поточних та капітальних ремонтів з метою

забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень і будівель лікувально-профілактичних закладів міста.

3. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.

4.Запровадження системи електронного документообігу, зокрема

електронного обігу медичних форм та створення електронного реєстру пацієнтів.

5.Підвищення рівня збереження енергоресурсів у лікувально-

профілактичних закладах міста.

6.Створення систем забезпечення пожежної безпеки та забезпечення

екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства.

7. Оптимізація організації та механізму фінансування системи надання

медичної допомоги у місті Кіровограді, спрямованої на покращення якості та доступності медичної допомоги населенню.

8. Забезпечення житлом медичних працівників шляхом реконструкції

наявних вільних площ під житлові з метою підвищення якості кадрового забезпечення.

Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

1. Покращити забезпеченість населення лікарями на 3 відсотки.

2. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань до 2016 року на 3відсотки.

3. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності населення від серцево-судинних хвороб на 3відсотки.

4. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності немовлят на 3 відсотки.

5. Досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення за умови своєчасних централізованих постачань вакцин до рівня 75— 80 відсотків до 2016 року.

6. Досягти тенденції до зростання кількості пролікованих у денних стаціонарах поліклінік на 5 відсотків.

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради О. Макарук

 

Додаток
до Програми економічного і соціального
розвитку галузі  охорони здоров’я
м. Кіровограда на 2015 рік

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда  на 2015 рік

№ з/п Зміст завдання

 

Найменування заходу Програми

 

Термін виконання та виконавці

Джерела фінансування

КЕКВ

 

Очікувані результати

Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання

(тис. грн)

в тому числі

Держав-ний   бюджет

(тис.
грн)

Облас- ний  бюджет (тис. грн) Міський бюджет

(тис. грн)

Загаль-ний фонд Спеці-альний фонд Спеціаль-ний фонд (бюджет  розвитку)
1 2 3

4

5

6 7 8 9 10 11 12

1.

Покращення санітарно-технічного  стану приміщень лікувально-профілактичних закладів міста

 

 

 

 

 

 

Всього

1.1. Забезпечення проведення поточних ремонтів приміщень та комунікацій лікувально-профілактичних закладів міста

Протягом 2015 року.
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,
КЗ «Поліклінічне об’єднання   м. Кіровограда»,
пологовий будинок № 1,
пологовий будинок № 2 ім. Святої Анни,
дитяча міська поліклініка № 1,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2  м. Кіровограда»,
КЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»
міська стоматологічна поліклініка № 1,
стоматологічна поліклініка № 2

 

44,1

20,0

50,0

22,9
19,1
53,2
2,0

22,0

0,6

1,0
1,0

 

235,9

 

 

 

-

20,0

-

-
-
-

-

-

-
-
-

 

20,0

 

44,1

-

50,0

22,9
19,1
53,2
2,0

22,0

0,6

1,0
1,0

 

215,9

 

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

 

-

2210
2240

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення санітарно-технічного стану згідно санітарних норм

 

 

 

 

 


Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

Всього

1.2. Забезпечення проведення капітальних робіт приміщень лікувально-профілактичних закладів міста

Протягом 2015 року.
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
пологовий будинок № 1,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
міська стоматологічна поліклініка № 1,
стоматологічна поліклініка № 2

 

500,0

850,0
330,0

450,0
150,0

2280,0

 

 

 

-

-
-

-
-

-

 

-

-
-

-
-

-

 

500,0

850,0
330,0

450,0
150,0

2280,0

 

 

2.

Проведення зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста

 

 

 

 

 

Всього

2.1. Забезпечення сучасним лікувально - діагностичним медичним та іншим обладнанням лікувально-профілактичні заклади міста

 

 

Протягом 2015 року.
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,
КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»,
пологовий будинок № 1,
дитяча міська поліклініка,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»,
міська стоматологічна поліклініка № 1,
стоматологічна поліклініка № 2,
дитяча стоматологічна поліклініка

 

296,1

23,3

24,0

99,0
87,0
10,0

230,0
83,6
99,5

 

952,5

 

 

 

-

-

-

-
-
-

-
-
-

 

-

 

131,1

23,3

24,0

3,0
-
10,0

-
-
-

 

191,4

 

165,0

-

-

96,0
87,0
-

230,0
83,6
99,5

 

761,1

3110

Поліпшення якості надання медичної допомоги та лікування захворюва-ності населення міста


Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2.2. Забезпечення санітарним транспортом лікувально-профілактичних закладів міста для обслуговування населення у віддалених районах міста

Протягом 2015 року.
КЗ «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,

 

 

100,0

100,0

 

 

 

 

200,0

 

100,0

100,0

 

 

 

 

200,0

 

 

-

-

 

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

 

-

3110

 

3.

Забезпечення належного протипожеж-ного стану в закладах охорони здоров’я

 

 

Всього

3.1. Обслуго-вування систем автоматичної пожежної сигналізації 

Протягом 2015 року.
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,
пологовий будинок № 1,
міська стоматологічна поліклініка  № 1,
дитяча  міська поліклініка № 1

 

6,0

12,0

21,0
1,6
30,0

 

 

70,6

 

 

 

6,0

12,0

21,0
-
-

 

 

39,0

 

-

-

-
1,6
30,0

 

 

31,6

 

-

-

-
-
-

 

 

-

2240

Поліпшення проти-пожежного стану закладів

Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3.2. Придбання та перезарядка первинних засобів пожежогасіння; придбання пожежних кранів, рукавів, стволів та їх  випробування; проведення вимірювання та випробування електромереж;
встановлення протипожежних дверей; страхування членів добровільної пожежної дружини

Протягом 2015 року.
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,
дитяча міська лікарня,
пологовий будинок № 1,
пологовий будинок № 2 ім. Святої Анни,
дитяча міська поліклініка № 1,
КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»,
КЗ «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини»,
міська стоматологічна  поліклініка № 1,
стоматологічна поліклініка № 2,
дитяча стоматологічна поліклініка,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»

 

46,2

29,9

2,3
46,6
0,6
17,5
23,4

0,6

3,5
1,8
2,2
11,5

13,0

 

199,1

 

 

 

40,0

20,2

2,3
36,4
-
-
23,4

0,6

3,5
1,8
2,2
11,5

3,0

 

144,9

 

6,2

9,7

-
10,2
0,6
17,5
-

-

-
-
-
-

10,0

 

54,2

 

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

 

-

2210
2240
2282
2730

 

4.

 

 

 

 

 

Підвищення рівня збереження енергоресурсів

 

 

 

 

Всього

4.1. Придбання приладів обліку енергоресурсів та енергозбе-рігаючих ламп

Протягом 2015 року.
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,
пологовий будинок № 1,
КЗ «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини»,
КЗ «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»,
стоматологічна поліклініка № 2

 

4,0

0,7
0,3

0,5

0,2

4,5

3,4
13,6

 

 

 

-

-
-

-

0,2

-

3,4
3,6

 

4,0

0,7
0,3

0,5

-

4,5

-
10,0

 

-

-
-

-

-

-

-
-

2210
3110

Скорочення споживання енерго-ресурсів

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

3951,7

200,0

 

207,5

503,1

3041,1

 

 

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради                                                                                                                               О. Макарук