Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Програма економічного соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік.

Програма економічного соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік.

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку

галузі охорони здоров'я м.Кіровограда

на 2014 рік

 

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік (далі — Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові міста Кіровограда, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.

 

Характеристика сучасного стану галузі охорони здоров'я

Медичну допомогу населенню міста надають 13 закладів охорони здоров'я (2поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки, 2 центра первинної медико-санітарної допомоги), в яких працює 2792 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 588, середніх медичних працівників – 1496, молодших медичних працівників – 708.

Ліжковий фонд закладів на кінець 2013 року складає 1105 ліжок.

Укомплектованість лікарськими кадрами по місту Кіровограду останні п’ять років залишається стабільною та у 2013 році складала 68,4 %, тому однією з провідних проблем у галузі залишається дефіцит лікарів, особливо лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Незадовільний стан здоров’я населення характеризується низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб.

Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст населення- кількість новонароджених у місті Кіровограді зростає, але кількість померлих осіб щороку переважає.

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, хронічних обструктивних хвороб легень, цукрового діабету та рівнів первинної інвалідності дитячого та дорослого населення працездатного віку.

Серед хвороб населення міста Кіровограда у 2013 році перше місце займають хвороби системи кровообігу – 33,8 %, на другому місці є хвороби органів дихання – 20,4 %, на третьому – хвороби органів травлення – 9,7 %.

За останні п’ять років показники захворюваності населення міста на злоякісні новоутворення на 21,7 % вищі за показники по області.

Зростання поширеності хвороб та захворюваності серед населення міста призводить до стабільно високих показників первинної інвалідності. Так, рівень первинної інвалідності дитячого населення міста Кіровограда протягом останніх п’яти років зростав та перевищує середньообласний.

Рівень інвалідності населення працездатного віку по місту за 2013 рік став на 8,0 % нижчим за показники по області.

Щороку протягом останніх років збільшувались видатки на фінансування галузі, з 84,3 млн. грн. у 2008 році до 152,3 млн. грн. у 2013 році, але з урахуванням підвищення цін та тарифів коштів для забезпечення повної потреби закладів не вистачає.

 

Головні проблеми:

Погіршення загального стану здоров’я населення міста.

1.Низький рівень системних профілактичних медичних оглядів населення міста, як наслідок — виявлення хвороб на пізніх стадіях.

2.Відсутність у лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста повноцінної служби для догляду та підтримки паліативних хворих.

3.Недостатній рівень кадрового забезпечення лікарями первинної ланки надання медичної допомоги.

4.Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста, в тому числі необхідним лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.

5.Незадовільний санітарно-технічний стан будівель лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

6.Недостатній рівень пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я комунальної власності міста.

7.Низький рівень забезпеченості комп’ютерною технікою, сертифікованими програмними продуктами.

 

Мета Програми у галузі охорони здоров’я

Метою програми розвитку міста Кіровограда в галузі охорони здоров`я на 2011 - 2015 роки в рамках програми «Центральний регіон – 2015» є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення міста, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

 

Пріоритети розвитку галузі на 2014 рік:

Продовження проведення системних профілактичних медичних оглядів виїзними лікарсько-консультативними бригадами в рамках акції «Здорові жителі — здорове місто».

1.Відкриття відділення паліативного лікування на базі комунального закладу "Центральна міська лікарня м.Кіровограда".

2.Проведення капітальних та поточних ремонтів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

3.Забезпечення санітарним автотранспортом лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

4.Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним діагностичним обладнанням.

5.Забезпечення житлом медичних працівників з метою підвищення якості кадрового забезпечення.

6.Створення електронного реєстру пацієнтів.

 

Шляхи розв’язання головних проблем

Забезпечення своєчасного виявлення серед населення міста хвороб на ранніх стадіях розвитку.

1.Проведення поточних та капітальних ремонтів з метою забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень і будівель лікувально-профілактичних закладів міста.

2.Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.

3.Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм та створення електронного реєстру пацієнтів.

4.Підвищення рівня збереження енергоресурсів у лікувально-профілактичних закладах міста.

5.Створення систем забезпечення пожежної безпеки та забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства.

6.Оптимізація організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги у місті Кіровограді, спрямованої на покращення якості та доступності медичної допомоги населенню.

7.Забезпечення житлом медичних працівників шляхом реконструкції наявних вільних площ під житлові з метою підвищення якості кадрового забезпечення.

Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

1. Покращувати забезпеченість населення лікарями щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки.

2. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки.

3. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності населення від серцево-судинних хвороб щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки.

4. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності немовлят щороку на 1 відсоток та до 2015 року на 3 відсотки.

5. Досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 75 - 80 відсотків до 2015 року.

6. Знизити до 2015 року на 5 відсотків рівень госпіталізації в заклади охорони здоров’я.

7. Досягти тенденції до зростання кількості пролікованих у денних стаціонарах поліклінік щороку на 5 відсотків та до 2015 року на 15 відсотків.

 

Начальник управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради О. Макарук