Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської

міської ради

від "___"_________ 2012 року

№ ___________

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки

І. Загальні положення.

Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 – 2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у 2009 – 2015 роках, затвердженої Законом України від 21.10.2009 року №1658-VІ та обласної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 26 травня 2010 року № 894.

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Окремі з них (краснуха, епідемічний паротит та вірусний гепатит В) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення та його генофонді.

Істотну роль у знижені рівня інфекційної захворюваності відіграє імунопрофілактика населення. Виконання попередньої програми імунопрофілактики в 2002 – 2006 роках дало змогу знизити в місті показники розповсюдженості інфекцій, зокрема захворюваність на кір та дифтерію знизилась до поодиноких випадків. Рівень захворюваності на краснуху в місті знизився з 157,15 на 100 тисяч населення до 14,65, епідемічний паротит – з 442,03 на 100 тисяч населення до 10,99, захворюваність на кашлюк – з 9,2 на 100 тисяч населення до 0,81. На спорадичному рівні реєструється захворюваність на правець.

Рівень охоплення населення міста щепленнями проти дифтерії та кашлюку досяг 99,0%, проти поліомієліту – 98,0%, проти туберкульозу серед новонароджених – 93,0% (рекомендований ВООЗ показник – 95,0%), але якість проведення бажає удосконалення, про що свідчить контроль напруженості імунітету.

Через незадовільне централізоване забезпечення вакцинами та анатоксинами в 2011 році рівень охоплення населення міста вакцинацією проти дифтерії та правця склав 42,6%, проти кашлюку – 44,5%, проти поліомієліту – 45,4%, проти туберкульозу – 95,2%, серед новонароджених – 93,0%.

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій, таких як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція в Україні залишається напруженою. Крім того, з’явилися нові нозологічні форми інфекційних захворювань, такі як пандемічний та пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром.

Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем, як в Україні, так і в усьому світі.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована програма є:

недостатній рівень підготовки медичного персоналу з питань імунопрофілактики;

недостатня оснащеність медичних пунктів холодильним устаткуванням та бактерицидними випромінювачами;

відсутність фінансування на придбання медичних імунобіологічних препаратів, необхідних для проведення щеплень за епідемічними показаннями;

несвоєчасне та обмежене централізоване постачання вакцинами і анатоксинами для проведення планових щеплень підлеглому контингенту;

недостатній рівень колективного імунітету до окремих інфекційних хвороб у населення.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення міста, сприяння розвитку імунології та попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної імунопрофілактики, а також захист від тяжкого клінічного перебігу захворювання, що може привести до інвалідності або закінчитись летально.

ІV. Обґрунтування напрямків, шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Для вирішення проблеми та поліпшення стану імунопрофілактики необхідно:

здійснювати організаційно-методичну роботу щодо зниження захворюваності на керовані інфекції та своєчасного придбання вакцин для охоплення щепленнями населення, згідно з календарем профілактичних щеплень;

організовувати відповідне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

проводити на належному рівні заняття з медичним персоналом з питань імунопрофілактики та забезпечувати оптимальні умови зберігання вакцин;

шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики забезпечити достатній імунний прошарок осіб, несприятливих до збудників інфекційних хвороб;

з метою попередження негативного ставлення населення до імунопрофілактики пропагувати необхідність проведення щеплень серед дітей та дорослих, використовуючи різні форми санітарно-освітньої роботи.

Реалізація Програма буде проводитись протягом 2012 – 2016 років в два етапи:

І етап (2012 – 2013 роки)

ІІ етап (2014 – 2016 роки).

Здійснення вищевказаних заходів потребує фінансових витрат, які здійснюються за рахунок Державного бюджету України для проведення профілактичних щеплень, включених до Календаря щеплень, а для щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету передбачається у сумі 1867,7 тис. грн. (додаток 1 «Ресурсне забезпечення міської Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 2012 – 2016 роки»).

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку, з урахуванням конкретних завдань щодо стабілізації епідемічної ситуації та наявності коштів.

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики;

удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;

зниження рівнів захворюваності населення на дифтерію, правець, кашлюк, гемофільну інфекцію, туберкульоз, кір, краснуху, епідемічний паротит та вірусний гепатит В;

забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу серед контингентів медичного та епідемічного ризику;

створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин та анатоксинів;

проведення моніторингу несприятливих подій після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного та розробка заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку;

інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення;

удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації та проведення щеплень.

 

Результативні показники Програми:

забезпечення імунобіологічними препаратами та специфічними імуноглобулінами для пасивної імунопрофілактики, в тому числі за епідемічними показаннями;

своєчасність проведення профілактичних щеплень цільовим групам населення проти туберкульозу, дифтерії, правця, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції та вірусного гепатиту В;

охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти туберкульозу, дифтерії, правця, поліомієліту, кашлюку та гемофільної інфекції не менше як на 95,0%;

зниження рівня захворюваності на сезонний грип;

доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100тис. населення;

доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кору та краснухи до рівня менше як 1 випадок на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менше як 1 випадок на 100 тис. новонароджених;

підтримання статусу міста, як території вільної від поліомієліту;

впровадження Сертифікату щеплення жителям міста;

збереження якості імунобіологічних препаратів;

достовірність та повна реєстрація випадків несприятливих подій після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного;

зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики.

 

VІ.Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет міської ради.

Роботу із здійснення заходів, визначених у додатку 1 до Програми, координують управління охорони здоров’я міської ради та міська санітарно-епідеміологічна станція.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

здійснення поточного моніторингу, аналізу та звітності виконання Програми державною санітарно-епідеміологічною службою міста;

висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації.

Організаційне супроводження виконання Програми на 2012 – 2016 роки здійснюватимуть начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради та головний державний санітарний лікар міста.

Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
16 грудня 2014 року №  3775

Зміни до додатка до Міської програми  імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб
на 2012 – 2016 роки
Заходи щодо реалізації Міської програми  імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб
на 2012 – 2016 роки


№ з/п

Зміст завдання

Перелік заходів Програми

Термін виконан-
ня

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: за роками

Очікувані результати

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики

1.1. Удосконалення діючої інформаційно-комп’ютерної мережі для проведення якісного моніторингу  імунопрофілактики за  комп’ютерною програмою  «УкрВак-2012»

2012-
2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
дитяча міська поліклініка № 1

державний бюджет

міський бюджет

 

 

-

 

 

2,193

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Стовідсоткове забезпечення користувачів інформаційно-комп’ютерною мережею

1.2. Забезпечення оснащення кабінетів щеплень, у відповідності з санітарно-протиепідемічними нормами і правилами

2012-
2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
дитяча  міська поліклініка № 1, КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»,
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»,
КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда»

державний бюджет

міський бюджет

 

 

-

 

 

4,716

 

 

39,597

 

 

3,0

 

 

3,0

Якісне проведення імунопрофілактики населення


Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики

2.1. Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року на рівні 95 % проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, туберкульозу, кору, краснухи, гемофільної інфекції типу b, гепатиту В та своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень

2012-
2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

 

міський бюджет

 

 

 

 

2,0

800,222

 

12,4

322,45

 

-

 

 

4,0

 

 

4,0

Доведення показника захворюваності на: дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. нас. до 2013 року;
кір – менш  як 1 на 100 тис. нас. до
2013 року.

Доведення показника розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції – до рівня менш як 1 на
100 тис. нас, вродженої краснухи менше як 1 на 100 тис. новонароджених – до 2013 року

 

 

2.2. Зниження захворюваності на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Доведення показника менш як  5 на 100 тис. населення до 2016 року; кількість вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1,0 % до 2016 року

 

 

2.3. Продовження  впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Доведення до 95 % рівня охоплення дітей в 6 років
ревакцинацією проти кору, епідпаротиту та краснухи

 

 

2.4. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику з охопленням щепленнями до 75,0 %

 

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

міський бюджет

56,6

32,574

31,219

32,8

32,8

Зниження рівня захворюваності сезонним грипом

 

 

2.5. Забезпечення проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В серед медичних працівників групи ризику

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
ЛПЗ комунальної власності міста

міський бюджет

-

-

10,132

12,8

12,8

Зниження рівня захворюваності медичних працівників групи ризику


Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

2.6. Впровадження у практику імунопрофілактики Сертифікатів щеплень згідно з Календарем до 2016 року на рівні 100 %

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

2012 рік – 65,0 %
2013 рік – 75,0 %
2014 рік – 85,0 %
2015 рік – 95,0 %
2016 рік – 100,0 %

2.7. Проведення моніторингу за імунопрофілактикою Hib-інфекції та стану захворюваності у післявакцинальний період

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Доведення показника захворюваності гемофільною інфекцією до рівня менше як 1 випадок на 100 тис. населення

2.8. Своєчасне розслідування кожного випадку несприятливої події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного  з подальшим направленням матеріалу до обласної  СЕС

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Забезпечення достовірної та повної реєстрації випадків несприятливої події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного

2.9. Продовження впровадження  комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

Забезпечення скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів застосування

2.10. Вивчення колективного імунітету до дифтерії, правця,  кору та поліомієліту

2012 – 2016
роки, щороку у вересні- листопаді

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Вивчення імунного прошарку окремих груп населення,  прогнозування епідемічної ситуації, корекції проведення щеплень (щороку)


Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

2.11. Продовження проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців

2012–
2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

міський бюджет

-

-

-

1,0

1,0

Гарантована безпека ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

 

3.

Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцини

 

3.1. Забезпечення належних умов для зберігання, транспортування імунобіологічних препаратів на всіх етапах «холодового ланцюга»

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Збереження якості імунобіологічних препаратів

 

3.2. Щороку проведення інвентаризації холодильного обладнання, термоконтейнерів, тощо

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Достовірність забезпечення холодильним устаткуванням та надійність його функціонування

 

3.3. Проведення щорічно семінарських занять з медичним персоналом, що беруть  участь у проведенні імунопрофілактики, відповідальними за дотримання умов «холодового ланцюга» та використання імунобіологічних препаратів

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

Підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики та надання довідок-допусків до проведення щеплень

 

4.

Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення

4.1. Використання всіх засобів масової інформації для роботи з населенням щодо імунопрофілактики з метою виключення негативного відношення до неї

2012 - 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної      власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики

 


Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

4.2. Прийняття активної участі під час проведення для населення днів імунізації

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛЛПЗ комунальної      власності міста

не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Більш активне і максимальне охоплення щепленнями населення, яке підлягає вакцинації

 


5.

Удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації та проведення щеплень

5.1. Забезпечення підготовки та перепідготовки лікарів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у галузі імунопрофілактики інфекційних хвороб

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної      власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення рівня знань з питань імунопрофілактики

 

5.2. Забезпечити проведення семінарів, нарад для фахівців з імунопрофілактики та моніторингу випадків несприятливих подій після імунізації при застосуванні МІБП та заходів щодо їх запобігання

2012 – 2016
роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради,
міська СЕС,
ЛПЗ комунальної      власності міста

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення рівня знань з питань імунопрофілактики

 

 

Разом

 

 

 

 

58,6

852,105

403,398

53,6

53,6

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                       О. Макарук