Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур та виклику лікаря
 
» » Положення про управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради

Положення про управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської міської ради

16 жовтня 2012 року № 1985

ПОЛОЖЕННЯ

про управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Кіровоградської міської ради, який утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним Кіровоградській міській раді і підпорядковується в своїй діяльності виконавчому комітету Кіровоградської міської ради та міському голові.

1.2. Управління утворюється відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств, рішеннями Кіровоградської обласної ради, Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про управління та загальна чисельність йогопрацівників затверджуються міською радою.

 

1.5. Посадові особи місцевого самоврядування управління охорониздоров'я призначаються на посаду та звільняються з неї міським головоюзгідно з Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, особові та реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, здобувати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

Місцезнаходження управління:25022, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, буд. № 41.

1.7. Міська рада створює умови для нормальної роботи працівників управління, забезпечує приміщенням, телефоним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями та місцями для зберігання документів.

1.8. Майно, яке є комунальною власністю, закріплене за управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради та належить йому на правах оперативного управління

.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Завдання управління

2.1.1. Забезпечення управління закладами охорони здоров’я, які належать територіальній громаді міста.

2.1.2. Сприяння розвитку всіх видів медичного обслуговування та забезпечення розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності міста.

2.1.3. Визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров’я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

2.1.4. Організація надання кваліфікованої медико-санітарної допомоги населенню міста.

2.1.5. Створення умов для забезпечення реалізації прав громадян на охорону здоров’я.

2.1.6. Вдосконалення медичної допомоги населенню міста, сприяння впровадженню і здійсненню заходів щодо питань діагностики, лікування і профілактики захворювань, формування здорового способу життя.

2.1.7. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в галузі охорони здоров’я міста.

2.1.8. Впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров’я комунальної власності міста.

2.1.9. Дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров'я комунальної власності міста.

2.1.10. Забезпечення збору звітної інформації від підпорядкованих закладів охорони здоров'я, обробки та аналізу показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я, та діяльності закладів охорони здоров'я міста.

2.1.11. Сприяння пошуку та розповсюдженню нових технологій діагностики та лікування.

2.1.12. Участь в міжнародному співробітництві відповідно до чинного законодавства.

2.2. Функції управління

2.2.1. Здійснення управління закладами охорони здоров’я комунальної власності міста, координація їх діяльності, організація та сприяння матеріально-технічному і фінансовому забезпеченню цих закладів.

2.2.2. Здійснення організаційного й методичного керівництва роботою закладів охорони здоров’я комунальної власності міста, насамперед, з питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню міста та інше.

2.2.3. Забезпечення контролю за додержанням закладами охорони здоров'я комунальної власності міста права громадян на охорону здоров'я та надання, в межах виділеного фінансування, доступного безкоштовного медичного обслуговування на території міста.

2.2.4. Вивчення та здійснення аналізу показників стану здоров'я населення, прийняття управлінських рішень по їх виконанню, здійснення контролю за вжиттям заходів щодо запобігання й зниження захворюваності, інвалідності і смертності у місті.

2.2.5. Організація надання медико-санітарної допомоги громадянам гарантованого державою рівня та дотримання стандартів технологій надання допомоги, дотримання методів профілактики, діагностики і лікування, дозволених Міністерством охорони здоров'я України.

2.2.6. Розробка прогнозів розвитку мережі та структури закладів охорони здоров'я, виходячи з нормативів та потреб забезпечення населення міста цими закладами, та подання пропозицій до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради і Кіровоградської міської ради щодо необхідного реформування в галузі охорони здоров'я міста, удосконалення мережі та структури закладів охорони здоров’я.

2.2.7. Вивчення потреби закладів охорони здоров'я комунальної власності міста у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проведення аналізу ефективності їх використання.

2.2.8. Затверження організаційно-функціональної структури лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

2.2.9. Забезпечення оперативного контролю за лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста, сприяння їх лікувально-профілактичному, фінансовому, матеріально-технічному забезпеченню та розвитку закладів охорони здоров’я комунальної власності міста.

2.2.10. Сприяння виконанню заходів щодо охорони здоров’я матері та дитини.

2.2.11. Сприяння виконанню заходів щодо забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення відповідно до чинного законодавства України.

2.2.12. Внесення пропозицій щодо формування бюджету по галузі охорони здоров’я міста та обсягів бюджетного фінансування лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

2.2.13. Здійснення контролю за фінансуванням закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету згідно з затвердженими бюджетними асигнуваннями.

2.2.14. Організація контролю за фінансово-господарською діяльністю лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста. Організація контролю за використанням фонду заробітної плати керівниками лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

2.2.15. Затвердження у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків, штатних розписів, структури лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста, норм витрат палива на транспортні засоби та визначення режиму роботи спеціального та спеціалізованого санітарного автотранспорту.

2.2.16. Організація отримання встановленої чинним законодавством державної звітності закладів охорони здоров'я, зокрема статистичної, фінансової і бухгалтерської, забезпечення її централізації, здійснення контролю за достовірністю звітності.

2.2.17. Визначення потреби у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я міста, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів, проведення в установленому порядку оцінювання та атестації керівників та працівників галузі охорони здоров'я міста.

2.2.18. Організація заходів щодо питань з охорони праці і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я комунальної власності міста.

2.2.19. Організація здійснення заходів щодо підготовки закладів охорони здоров’я, що перебувають у підпорядкуванні управління, для надання медичної допомоги в екстремальних та надзвичайних умовах.

Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та готовності роботи галузі охорони здоров’я міста в екстремальних та надзвичайних умовах.

2.2.20. Забезпечення, у визначений законом термін, розгляду звернень громадян та їх об'єднань, здійснення контролю за цією роботою в
закладах охорони здоров'я комунальної власності міста.

2.2.21. Визначення потреби комунальних закладів охорони здоров’я у медичному обладнанні та санітарному транспорті.

2.2.22. Погодження проектів статутів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста та винесення їх на затвердження Кіровоградської міської ради згідно із встановленим порядком.

2.2.23. Сприяння здійсненню заходів по підготовці лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2.24. Розгляд, підготовка та подання у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності міста.

2.2.25. Інформування населення міста про стан та перспективи розвитку галузі охорони здоров’я у місті у відповідних засобах масової інформації (не рідше ніж один раз на рік).

 

2.2.26. Надання в установленому порядку та в строки, передбачені запитом, посадовим особам виконавчих органів документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

2.2.27. Заслуховування звітів керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності міста про їх роботу.

2.2.28. Забезпечення контролю за роботою керівників лікувально-профілактичних закладів міста, надання їм щорічних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати, направлення їх у службові відрядження, накладення на них дисциплінарних стягнень, встановлення керівникам закладів та їх заступникам надбавок та доплат до посадових окладів, надання їм матеріальної допомоги, здійснення їх преміювання та інше, сприяння підвищенню їх кваліфікації, встановлення режиму роботи закладів та автотранспорту відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2.29. Забезпечення ведення та зберігання трудових книжок і особових справ головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

2.2.30. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я.

2.2.31. Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо діяльності управління і міських програм розвитку галузі охорони здоров'я міста та організація здійснення заходів по їх виконанню.

2.2.32. Участь у формуванні та реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах територіальної громади міста.

2.2.33. Надання методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і формування звітності підпорядкованим закладам охорони здоров'я.

2.2.34. Забезпечення контролю за дотриманням лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста технологічних стандартів медико-статистичного обліку, достовірністю статистичної інформації.

2.2.35. Забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій збору, обробки, збереження та передачі статистичної інформації.

2.2.36. Проведення централізованого збору звітної інформації від територіально підпорядкованих закладів охорони здоров'я. Здійснення обробки інформації та аналізу показників щодо стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я, діяльності закладів охорони здоров'я.

2.2.37. Підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та їх використання, діяльності закладів охорони здоров'я.

2.2.38. Виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України, необхідних для виконання своїх повноважень.

 

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Видавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання накази керівникам закладів охорони здоров’я комунальної власності міста з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність, у тому числі й дисциплінарну, у встановленому законодавством порядку.

3.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчих органів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. Виносити на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції щодо вирішення питань, які відносяться до його компетенції. Вносити у встановленому порядку на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, Кіровоградської міської ради та міському голові пропозиції з питань охорони здоров’я населення міста, створення, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров’я комунальної власності міста.

3.4. Скликати та проводити в установленому порядку конференції, семінари, колегії та наради з питань, що належать до його компетенції.

3.5. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Кіровоградської міської ради, підприємств, закладів, установ і організацій, що діють на території міста, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань і не заборонених чинним законодавством України.

3.6. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів охорони здоров’я, брати безпосередньо участь у формуванні міського бюджету.

3.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з медичними закладами закордонних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.8. Надавати погодження на здачу в оренду фізичним та юридичним особам рухомого та нерухомого майна, що не експлуатується, та вільних площ лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

3.9. Припиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів та розпоряджень керівників лікувально-профілактичних закладів, якщо вони суперечать законодавству України.

3.10. Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста з медичних та фінансових питань, віднесених до компетенції управління.

3.11. Погоджувати та давати згоду керівникам лікувально-профілактичних закладів міста на призначення і переміщення заступників головних лікарів, призначати та звільняти міських позаштатних фахівців.

3.12. Вносити пропозиції міському голові про призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління, укладати договори з ними у випадках, передбачених законодавством.

3.13. Накладати на керівників лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста дисциплінарні стягнення, встановлювати керівникам та їх заступникам надбавки та доплати, надавати матеріальну допомогу та здійснювати преміювання відповідно до чинного законодавства.

3.14. Здійснювати передачу функцій між лікувально-профілактичними закладами комунальної власності міста.

3.15. Здійснювати в межах своїх повноважень та в межах головного розпорядника бюджетних коштів прийняття і передачу з балансу на баланс, передачу або взяття в оренду рухомого та нерухомого майна.

3.16. Залучати працівників лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста до роботи в управлінні для виконання його функцій та завдань.

3.17. Використовувати у виробничих та службових цілях рухоме та нерухоме майно лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

3.18. Погоджувати документи для проходження атестації медичними працівниками.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Організація роботи управління здійснюється відповідно до вимог Регламенту роботи виконавчих органів Кіровоградської міської ради,Інструкції з діловодства, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.

4.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи: фінансово-економічний відділ, відділ лікувально-профілактичної допомоги. При управлінні діє інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики для організації інформаційно-аналітичної роботи, обробки та аналізу показниківстану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я міста та діяльностімедичних закладів комунальної власності міста, який не має статусуюридичної особи та діяльність якого здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

4.3. Структурні підрозділи управління не мають статусу юридичної особи, діють у складі управління і виконують завдання та здійснюють функції, що визначені даним Положенням.

4.4. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис управліннязатверджуються в установленому порядку міським головою.

4.5. Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики при управлінні охорони здоров’я Кіровоградської міської ради затверджується начальником управління за погодженням з відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.6. Працівники інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров’я Кіровоградської міської ради на роботу приймаються та звільняються начальником управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради згідно з Кодексом законів про працю України.

4.7. Робота управління планується за перспективними (піврічними) планами.

4.8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямків діяльності і розвитку галузі охорони здоров’я при управлінні створюється колегія. Персональний склад колегії та Положення про колегію затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за поданням начальника управління охорони здоров'я. Колегія здійснює свою діяльність відповідно до Положення.

Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління та є обов’язковими для виконання.

4.9. Управління очолює начальник управління охорони здоров'я, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.10. Начальник управління здійснює керівництво діяльністюуправління, несе персональну відповідальність за виконання покладених науправління завдань і реалізацію функцій.

4.11. Начальник управління безпосередньо підпорядкованийвідповідному заступнику міського голови з питань діяльності виконавчихорганів ради, йому підконтрольний і підзвітний. Працівники управління
безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні іпідзвітні.

4.12. На посади начальника, його заступників, спеціалістів та службовців управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування. На посади працівників інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров’я Кіровоградської міської ради приймаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється Кіровоградською міською радою згідно з чинним законодавством України.

5.2. Управління фінансується та утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

 

Дорадчі органи

 

При управлінні охорони здоров’я створені та працюють:

Колегія – у складі фахівців управління та головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста під головуванням начальника управління. Засідання проводяться згідно з затвердженим планом роботи;

Координаційна рада з розгляду випадків дитячої та материнської смертності – у складі провідних фахівців педіатричної та акушерсько-гінекологічної служб під головуванням заступника начальника управління. Засідання проводяться не рідше 1 разу в квартал за наявності смертельних випадків;

Міська протиракова комісія - у складі фахівців управління, лікарів, відповідальних за онкослужбу в закладах під головуванням заступника начальника управління. Засідання проводяться не рідше 1 разу в квартал по розгляду занедбаних випадків онкозахорювань та проблемних питань онкослужби.

Крім цього при Кіровоградській міській раді створена координаційна рада з протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у складі представників виконавчих органів міської ради та громадських організацій.


 

Начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради О.Макарук