Телефон МОЗ «гарячої лінії» 0 800 505 201 |Телефони реєстратур
 
» » Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

міської ради

07 листопада 2013 року

№ 2524

 

Програма

«місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я

м. Кіровограда на 2013-2017 роки

1. Загальна частина

 

Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м.Кіровограда на 2013-2017 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013року № 128/2013, з метою забезпечення сімейними лікарями – лікарями загальної практики первинної ланки медико-санітарної допомоги, поліпшення стану здоров’я населення міста Кіровограда шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної та первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпечення населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів закладу.

В теперішній час українська галузь охорони здоров’я стоїть на порозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, перш за все в первинній ланці. Понад 20 % медичних працівників в Україні пенсійного віку і ще 20 % - передпенсійного.

Необминають ці проблеми і наше місто. Станом на 01 серпня 2013 року медична допомога населенню міста надається в 13 медичних закладах. Дефіцит лікарів в цілому по лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста складає близько 266 осіб, 79,25 посад лікарів вакантні. З загальної чисельності працюючих лікарів (586 осіб) близько 33% пенсійного віку і лише 6 молодих спеціалістів.

Станом на 01 серпня 2013 року в місті укомплектованість лікарями складала 68,7 %.

Відповідно до соціальних реформ Президента України в місті створено два Центри первинної медико-санітарної допомоги № 1 та № 2, на перших етапах в яких, окрім сімейних лікарів, будуть працювати дільничні лікарі-терапевти та педіатри, які у подальшому повинні пройти перенавчання на сімейних лікарів.

Всього в місті не вистачає близько 144 сімейних лікарів-лікарів загальної практики. З урахуванням перенавчання 103 дільничних терапевтів та педіатрів місту потрібно 41 сімейний лікар.

Такий стан справ негативно впливає на рівень надання кваліфікованої медичної допомоги населенню міста Кіровограда. Через незадовільні умови праці та побуту спостерігається надзвичайно велика плинність кадрів (лікарів, зокрема, молодих спеціалістів). Відсутність житла для лікарів та міграційні процеси ставлять під загрозу якість та доступність медичної допомоги для населення.

Найбільш гострими на сьогодні є такі проблеми:

зниження престижу професії медичного працівника;

низька заробітна плата;

забезпечення житлом молодих спеціалістів;

зростання плинності та міграції медичних кадрів;

значне старіння кадрового потенціалу.

Актуальною є проблема укомплектування лікувально-профілактичних закладів спеціалістами. Підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює необхідність прийняття Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки.

 

3. Мета Програми

 

Метою Програми є підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників в суспільстві, в першу чергу працівників первинної ланки.

 

4. Основні завдання Програми:

 

визначення потреби медичного персоналу за категоріями у відповідності

до потреб населення у медичній допомозі;

забезпечення лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста лікарями та сімейними лікарями;

здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів щодо формування у молодих медичних спеціалістів мотивації до роботи в міських закладах охорони здоров’я;

працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, які навчались за кошти державного бюджету, в лікувально-профілактичні заклади, які потребують першочергового укомплектування;

здійснення усіх передбачених законодавством доплат та надбавок стимулюючого характеру відповідно до обсягу виконаних робіт;

проведення заходів, спрямованих на соціальний захист медичних працівників (забезпечення відомчим житлом тощо);

створення належних умов праці медичних працівників;

підготовка і перепідготовка медичних працівників первинної ланки,

постійне підвищення їх професійного рівня.

 

5. Шляхи та способи розв’язання проблем

 

Для досягнення визначених Програмою завдань необхідно:

1. Підвищити статус лікарів, сімейних лікарів та стимулювати їх до роботи у сфері первинної медико-санітарної допомоги.

2. Підвищити рівень підготовки та перепідготовки лікарів, сімейних лікарів – лікарів загальної практики, середнього медичного персоналу для надання первинної медико-санітарної допомоги.

3. Створити умови для підвищення соціальних гарантій медичним працівникам лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста.

Заходи щодо реалізації Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки додаються.

 

6. Фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, у межах наявного фінансового ресурсу та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

 

7. Очікувані результативні показники виконання Програми, визначення її ефективності

 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:

поліпшити якість та доступність медичної допомоги населенню міста;

поліпшити показники здоров'я населення;

поліпшити показники укомплектованості лікарськими кадрами;

поліпшити соціально - побутові умови для лікарів медичних закладів;

підвищити престиж медичного працівника;

підвищити ефективність роботи лікарів медичних закладів.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання Програми здійснюється управлінням охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.

Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення показників Програми:

щомісячна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми та надання управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради інформації про хід її виконання;

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.

Узагальнену інформацію про хід виконання та результати виконання Програми управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради подає щоквартально до управління охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації.

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я

Кіровоградської міської ради О. Макарук

 Додаток
 до рішення Кіровоградської міської ради
 16 грудня 2014 року № 3776
 
Зміни до додатка до Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда
на 2013-2017 роки
Заходи щодо реалізації Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я м. Кіровограда
на 2013-2017 роки


з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування з міського бюджету (на один рік), тис. грн

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

1.

На підставі даних аналізу кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної власності міста визначення реальної потреби в кількості спеціалістів, передусім лікарів загальної практики-сімейної медицини, залежно від демографічних та соціально-економічних показників та підготовка і направлення до управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації заявок на молодих спеціалістів: лікарів загальної практики - сімейної медицини та інших лікарських спеціальностей на 2013-2017 роки

Щорічно

Управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради

Фінансування не потребує

Залучення молодих спеціалістів в комунальні заклади охорони здоров’я, збільшення укомплекто-ваності вакантних лікарських посад

2.

Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики охорони здоров'я, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовка лікарів-терапевтів, педіатрів дільничних на лікарів загальної практики-сімейних лікарів

Щорічно
2013-2017 роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної власності міста

В межах бюджетних призначень

Підвищення рівня лікувально-діагностичного процесу, організації медичної
 допомоги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

3.

Забезпечення керівниками комунальних закладів «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда», «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» баз інтернатур кваліфікаційної підготовки лікарів-інтернів

Постійно

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної власності міста

Фінансування не потребує

Отримання кваліфікаційного рівня лікарями

4.

Підготовка та розповсюдження серед студентів медичних університетів інформації про мережу закладів охорони здоров’я та «місцеві стимули» м. Кіровограда, прийняття участі керівниками закладів охорони здоров’я комунальної власності міста в розподілі випускників вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

Щорічно

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної власності міста

Фінансування не потребує

Інформування студентської громадськості

 

 

5.

Відповідно до глави 3 розділу ІІІ Житлового кодексу УРСР, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року № 37 «Про службові житлові приміщення», забезпечення медичних працівників, в першу чергу молодих спеціалістів, службовим житлом за рахунок:
5.1. Створення в установленому порядку службового житла для медичних працівників на базі господарчого блоку пологового будинку № 1 по вул. Олени Журливої, 1

 

 

 

 

 

 

2014-2017 роки

 

 

 

 

 

 

 

Управління охорони здоров’я міської ради, управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради

 

 

 

 

 

 

2014 р. – 2032,4
 2015 р. – 2367,6*

 

 

 

Вирішення питання щодо отримання житла молодими спеціалістами та закріплення їх на робочих місцях

 

 

Продовження додатка


1

2

3

4

5

6

6.

Виплата грошової компенсації молодим спеціалістам - випускникам державних вищих медичних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за піднайом (найом) ними жилих приміщень у розмірі згідно з Порядком, затвердженим рішенням Кіровоградської міської ради від 29.07.2014 року № 3265

2014-2017 роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської
 міської ради

 2014 р. – 0,0
2015 р. – 50,0 *
2016 р. – 50,0 *
2017 р. – 50,0 *

Вирішення питання щодо отримання житла молодими спеціалістами та закріплення направлених спеціалістів на робочих місцях

7.

Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки за складність та напруженість в роботі в розмірі 30 % посадового окладу лікарям - молодим спеціалістам - випускникам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, які працевлаштовуються на підставі посвідчення про направлення на роботу протягом першого року роботи в лікувально-профілактичних закладах міста

2014-2017 роки

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради, заклади охорони здоров’я комунальної власності міста

 2014 р. – 26,7
2015 р. – 32,9 *
2016 р. – 35,7 *
2017 р. – 38,7 *

Забезпечення умов праці молодих спеціалістів

* Показники уточнюються після прийняття міського бюджету на відповідний рік.

 

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради                                                                 О.Макарук